Pravidla pro udělování značky Regionální produkt Český ráj

Foukaní ptáčci, autor: Karel Sobotka

1) Kdo může o značku požádat

O udělení značky může požádat kterýkoli výrobce, mající sídlo v turistickém regionu Český ráj – řemeslník i výrobce potravin či zemědělec – (dále už jen výrobce).

Výrobce při podání přihlášky musí prokázat minimálně tříleté vzdělání a zároveň dvouletou praxi v oboru, v němž se o certifikaci uchází (tj. dvouletá existence certifikované firmy) nebo pětiletou praxi v oboru, v němž se o certifikaci uchází (tj. pětiletá existence certifikované firmy).

Certifikováni mohou být např. nositelé místních tradičních řemesel – kamenáři, šperkaři, výrobci keramiky, skla, bižuterie či textilních produktů, zemědělci i výrobci potravinářských a dalších přírodních produktů. 

Certifikovaným výrobcem se může stát fyzická i právnická osoba.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kořínková, Sdružení Český ráj, tel.: 703 470 526, e-mail: korinkova@cesky-raj.info.

Výrobce, který o udělení značky požádá e-mailem, telefonicky či osobně a dodá v dohodnutém termínu ikona souboruFormulář pro uchazeče o značku Regionální produkt Český ráj s náležitými informacemi (předmět činnosti, rok vzniku, původ surovin, tradice, způsob propagace a využití značky atd. viz certifikační kritéria), bude pozván na zasedání certifikační komise, které probíhá 1–2x ročně dle zájmu výrobců.

2) Certifikace regionálních výrobků

 • Certifikační komise je složena ze zástupců Sdružení Český ráj a zástupců institucí působících v regionu (Muzeum Českého ráje, Správa CHKO Český ráj, prodejny regionálních výrobků). V certifikační komisi zasedne minimálně 1 zástupce stávajících nositelů značky Regionální produkt Český ráj. Na jednání musí být přítomno min. 6 z těchto uvedených členů, z toho min. 2 zástupci mimo pracovníků SČR.
 • Výrobce se musí osobně zúčastnit zasedání certifikační komise. Na jednání s sebou přinese ukázky své produkce, kterou chce certifikovat, popř. kvalitní fotografie svých výrobků. Přítomní členové certifikační komise navrhnou bodové ohodnocení výrobce (resp. výrobku). Východiskem pro bodové ohodnocení jsou ikona souborucertifikační kritéria uvedená na stránkách www.regionalniprodukt.cz.
 • Posuzování splnění jednotlivých kritérií certifikace probíhá tak, že každý zasedající navrhne své bodové ohodnocení pro dané kritérium. Výsledné bodové hodnocení pro dané kritérium se určí jako průměr těchto dílčích hodnocení. Ke splnění certifikačních kritérií je nutné získat minimálně 30 bodů z možných 60 u výrobků potravinářských a minimálně 35 bodů z možných 73 u řemeslných výrobků.

  Komise má právo nerozhodnout ihned a nechat posoudit dané kritérium odborníkem pro danou oblast. Kterýkoli zástupce certifikační komise má právo navrhnout zamítnutí udělení certifikátu, a to i v případě že navržené bodové ohodnocení splňuje požadavky pro jeho udělení. O návrhu na zamítnutí je hlasováno. V případě rovného počtu hlasů rozhodne o konečném výsledku předseda komise z řad zástupců SČR.
 • Návrh bodového ohodnocení komise bude formou e-mailu rozesláno na všechny stávající nositele značky Regionální produkt Český ráj. Nositelé značky mohou v následujících 14 dnech vyjádřit případný nesouhlas s hodnocením komise. Pokud zástupci SČR neobdrží v této lhůtě žádný nesouhlas, bude uchazeč certifikován.
 • V případě, že zástupci SČR obdrží nesouhlas některého ze stávajících nositelů značky s přijetím nového uchazeče, bude o přijetí hlasováno na nejbližším Setkání nositelů značky Regionální produkt Český ráj. Pro přijetí výrobce je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných výrobců. Setkání nositelů značky Regionální produkt Český ráj může potvrdit, ale také vyvrátit návrh na přijetí nového výrobce.
 • Setkání nositelů značky Regionální produkt Český ráj je pořádáno Sdružením Český ráj 1x ročně.
 • Výrobce, jehož výrobek splnil stanovená certifikační kritéria, byl schválen certifikační komisí a stávajícími nositeli značky, se stává nositelem značky Regionální produkt Český ráj a získává certifikát. Zároveň je s výrobcem uzavřena Smlouva o využívání ochranné známky s dvouletou platností. Po dvou letech je třeba certifikaci znovu obhájit.

3) Povinnosti nositele značky Regionální produkt Český ráj

Povinností výrobce je značku používat a propagovat minimálně dvěma níže uvedenými prostředky:

 • Označování výrobků – výrobce má povinnost značit své certifikované výrobky – k tomuto účelu může použít visačky, samolepky, nebo začlenit logo značky do etikety nebo obalu výrobku (případně na samotný výrobek), a pokud to není možné, zajistit značení jiným způsobem.
 • Pokud je výrobce provozovatelem vlastních webových stránek, umístí na ně logo značky Regionální produkt Český ráj spolu s odkazem www.regionalniprodukt.cz. V případě, že je výrobce provozovatelem firemní prodejny nebo prodejny regionálních výrobků, označí viditelně tuto prodejnu logem.
 • Výrobce viditelně označí logem také svoji prodejní plochu (stánek, stůl, vystavovatelský pult) na kulturních a společenských akcích, trzích, jarmarcích, kterých se účastní, nebo kde je jeho certifikované zboží zastoupeno.
 • Logo by mělo být dále využito na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, roletách apod. Výrobce může logo použít také na firemní vozidla apod.
 • Nedodržení tohoto pravidla může být důvodem k neprodloužení certifikátu, nebo i odstoupení od „Smlouvy o využívání ochranné známky Regionální produkt Český ráj“.
 • Další povinností výrobce je uhradit poplatky uvedené v bodě 4. V případě nedodržení tohoto pravidla nebude výrobci vystaven či prodloužen certifikát a „Smlouva o využívání ochranné známky Regionální produkt Český ráj“.

4) Poplatky správci značky

 • Certifikace: fyzická osoba 1.000 Kč, právnická osoba 2.000 Kč
 • Recertifikace (po dvou letech): fyzická osoba 500 Kč, právnická osoba 1.000 Kč
 • Nositelé značky dále přispívají na konkrétní marketingové aktivity realizované v daném roce (např. svoji inzertní plochu v propagačních materiálech).

Poplatky za certifikaci a recertifikaci slouží jako příspěvky nositelů značky na částečné zajištění provozu systému značení regionálních výrobků.

5) Na značku regionální produkt není právní nárok.

6) V případě, že nejsou vyjasněna práva k vlastnictví značky daného výrobku, nelze certifikát udělit.

Aktualizace navržena na jednání certifikační komise 4. 4. 2023

Schváleno regionálními výrobci 5. 5. 2023.


 ikona souboruPravidla ke stažení
Vytvořeno 24.1.2009 18:06:19 - aktualizováno 23.5.2023 20:00:35 | přečteno 21449x | luciepodarilova
load