Zasady przyznawania znaku „Produkt Regionalny Czeski Raj”

Foukaní ptáčci, autor: Karel Sobotka

1) Kto może zawnioskować o ten znak i gdzie:

O przyznanie znaku ubiegać się może każdy producent mający siedzibę w Czeskim Raju - rzemieślnik, producent żywności i rolnik (dalej nazywany będzie producentem). Pierwszeństwo będą mieli rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne.

Osoba do kontaktów: Ing. Hana Ledabylová, Sdružení Český ráj, tel.: +420 739 449 510, e-mail: ledabylova@cesky-raj.info.

Certyfikat otrzymać mogą na przykład kontynuatorzy tutejszych tradycji rzemieślniczych, a więc rzemieślnicy zajmujący się obróbką kamieni szlachetnych, szlifierką, ceramiką, szkłem, biżuterią czy produkcją włókienniczą, rolnicy i producenci produktów spożywczych. Producent wnioskujący o przyznanie znaku drogą mailową, telefonicznie lub osobiście musi w podanym terminie złożyć odpowiedni formularz zawierający takie informacje, jak przedmiot działalności, rok założenia, pochodzenie surowców, tradycje itd. (patrz kryteria certyfikacji). Następnie zaproszony zostanie na posiedzenie komisji certyfikacyjnej, które odbywa się 1 - 2 razy w roku (w zależności od zainteresowania).

2) Komisja certyfikacyjna

Komisja certyfikacyjna składa się z przedstawicieli stowarzyszenia Czeski Raj (SČR, Sdružení Český ráj), którymi są A. Hozdecký, J. Kořínková, J.Mertlík, H .Ledabylová i P. Bičíková, oraz przedstawicieli innych instytucji działających na terenie regionu: V. Jakouběová (Muzeum Czeskiego Raju), J. Vachušková (Ozdravovna Radostín, sklep z produktami regionalnymi), J. Mocek i A. Hoření (Dyrekcja Obszaru Chronionego Krajobrazu CHKO Český ráj), L. Dlouhý (Galerie XY), M. Hvězda (spółdzielnia handlowa Prodejní družstvo Regionálních výrobků Český ráj).

Na posiedzeniu obecnych musi być co najmniej 5 z wymienionych powyżej członków, w tym co najmniej 2 przedstawicieli instytucji innych niż stowarzyszenie Czeski Raj.

Producent musi osobiście uczestniczyć w posiedzeniu komisji certyfikacyjnej. Na posiedzenie przynosi ze sobą próbki swoich wyrobów, które chce certyfikować, ew. ich zdjęcia. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji proponują punktację producenta (lub produktu). Punktacja opiera się o kryteria certyfikacyjne opublikowane na stronie internetowej www.cesky-raj.info.

Ocena poszczególnych kryteriów obywa się w ten sposób, że każdy uczestnik komisji proponuje swoją punktację w ramach danego kryterium. Końcowa liczba punktów w ramach danego kryterium to średnia punktacji cząstkowych. Aby spełnić wymogi certyfikacyjne, należy uzyskać co najmniej 30 punktów z możliwych 60 dla produktów spożywczych i co najmniej 30 z 63 dla produktów rzemieślniczych. Komisja ma prawo do niepodejmowania natychmiastowej decyzji i zlecenia oceny danego kryterium specjaliście w danej dziedzinie. Każdy przedstawiciel komisji certyfikacyjnej ma prawo do zawnioskowania o odmowę przydzielenia certyfikatu i to nawet w przypadku, gdy produkt uzyskał odpowiednią punktację. Na temat decyzji o odmowie przeprowadza się głosowanie. W przypadku równej liczby głosów o końcowym wyniku decyduje przewodniczący komisji z szeregów SČR.

3) Spotkania certyfikowanych producentów

Proponowana punktacja produktów przedstawiona zostaje na spotkaniu certyfikowanych producentów, w którym wnioskodawca osobiście uczestniczy i gdzie znowu prezentuje próbki swojej produkcji. Spotkanie certyfikowanych producentów może zatwierdzić - ale także oddalić - propozycję przyjęcia nowego producenta.

Na temat propozycji przeprowadzane jest głosowanie. Do przyjęcia w poczet producentów certyfikowanych konieczna jest pozytywna decyzja większości obecnych na spotkaniu certyfikowanych producentów.

4) Korzystanie ze znaku towarowego

Producent, który spełnił ustanowione kryteria certyfikacyjne i został zaakceptowany przez spotkanie certyfikowanych producentów, zyskuje prawo do używania znaku „Produkt regionalny Czeski Raj” (Regionální produkt Český ráj) i otrzymuje Certyfikat. Jednocześnie zostaje z nim zawarta umowa o korzystaniu ze znaku towarowego (Smlouva o využívání ochranné známky) obowiązująca przez dwa lata (patrz załącznik 2) Po 2 latach certyfikację trzeba znów obronić.

5) Nie można rościć sobie praw do otrzymania znaku „Produkt regionalny”.

6) W przypadku, gdy nie są wyjaśnione kwestie prawa do używania marki danego produktu, nie można udzielić certyfikatu.

Wytworzono 24.1.2009 18:06:19 - aktualizowano 23.5.2023 20:00:35 | przeczytano 20851x | luciepodarilova
load